SYBRON-ENDO K3 XF NI-TI FILES .12 21mm NR.25 (6st)

SYBRON-ENDO K3 XF NI-TI FILES .04 25mm NR.25 (6st)

SYBRON-ENDO K3 XF NI-TI FILES .10 25mm NR.25 (6st)

SYBRON-ENDO K3 NI-TI FILES .06 25mm NR.15 (6st)

SYBRON-ENDO K3 XF NI-TI FILES .08 25mm NR.25 (6st)

SYBRON-ENDO K3 NI-TI FILES .06 25mm NR.20 (6st)

SYBRON-ENDO K3 XF NI-TI FILES .06 25mm NR.25 (6st)

SYBRON-ENDO K3 NI-TI FILES .06 30mm NR.30 (6st)


SYBRON-ENDO K3 NI-TI FILES .06 25mm NR.40 (6st)