Home » Contact » FAQ » Algemene Verkoop- en Leverinsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Leverancier: de besloten vennootschap De Vos Endo B.V., De Vos Endo Equipment B.V. en aan voornoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen, verder ook te noemen: “De Vos Endo”.
2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met De Vos Endo een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
3. Producten: goederen die het onderwerp zijn van de overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en onderhandelingen met De Vos Endo, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever worden door De Vos Endo uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door De Vos Endo aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen van De Vos Endo vrijblijvend. De aanbiedingen gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer De Vos Endo deze bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.
3. De opdrachtgever erkent dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kunnen laten komen. Het plaatsen van een order (via een website van De Vos Endo) is derhalve, nadat deze is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, bindend voor de opdrachtgever.

Artikel 4. Levering
1. De Vos Endo tracht de producten welke onderdeel uitmaken van een overeenkomst de volgende werkdag te leveren.
2. Opgave van de levertijd door De Vos Endo geldt enkel als een indicatie en nooit als een fatale termijn.
3. De Vos Endo is bevoegd verkochte goederen in gedeelten te leveren. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is De Vos Endo bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. Vanaf het moment van levering door De Vos Endo is het geleverde voor risico van de wederpartij.

Artikel 5. Prijzen
1. De Vos Endo heeft het recht prijswijzigingen door te bereken aan opdrachtgever indien er een tijdsperiode van twee maanden of meer zit tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en het moment van het leveren van het product.
2. De Vos Endo is gerechtigd behandelingskosten en/of administratiekosten en/of portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
1. Alle factuurbedragen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op het door De Vos Endo aangegeven bankrekeningnummer. Verrekening en/of opschorting is niet toegestaan.
2. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.
3. Betalingen strekken allereerst in mindering op alle verschuldigde (buitengerechtelijke) kosten en rente en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
4. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,-. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
5. Indien De Vos Endo in een gerechtelijke procedure gedeeltelijk dan wel geheel in het gelijk wordt gesteld, dan komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever. Onder de kosten vallen in ieder geval de volledige kosten van een advocaat en/of gemachtigde.

Artikel 7. Retentierecht
De Vos Endo is gerechtigd alle producten die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van De Vos Endo bevinden daar binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens De Vos Endo heeft voldaan.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van De Vos Endo totdat al hetgeen De Vos Endo van de opdrachtgever te vorderen heeft, is voldaan.

2. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden tot het moment dat volledige betaling van alle goederen heeft plaatsgevonden.
3. Opdrachtgever verleent aan De Vos Endo een onherroepelijke volmacht om de door haar geleverde goederen voor rekening van de opdrachtgever terug te (laten) halen in het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt.

Artikel 9. Reclame en Garanties
1. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de kwaliteit van het afgeleverde product, dient de opdrachtgever haar bezwaren uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan De Vos Endo kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en de gronden van het bezwaar. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
2. Indien opdrachtgever niet conform de gebruiksaanwijzingen en/of de instructies van De Vos Endo handelt, vervalt de garantie en het recht op reclame.
3. Opdrachtgever heeft geen recht op garantie indien gebreken aan het product het gevolg zijn van normale slijtage. De Vos Endo geeft daarnaast geen garantie op producten waaraan door derden werkzaamheden zijn verricht en/of op producten die binnen de garantieperiode zijn verkocht en/of in de macht van een derde zijn gebracht.
4. De garantieverplichtingen van De Vos Endo gaan niet verder dan de garantie welke De Vos Endo zelf heeft verkregen van haar leverancier.
5. De garantieperiode vangt aan op de datum welke staat vermeld op de bij het product behorende factuur.
6. De Vos Endo is gerechtigd om de nakoming van haar garantieverplichtingen op te schorten tot het moment dat opdrachtgever haar verplichtingen jegens De Vos Endo is nagekomen.

7. Producten kunnen alleen met toestemming van de leverancier geretourneerd worden. Creditering van geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn. Voor retourproducten met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze producten tenminste nog één kalenderjaar houdbaar moeten zijn. Voor geneesmiddelen (RVG producten) geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen worden.

8.Speciaal voor u bestelde artikelen: doordat we speciaal bestelde artikelen niet standaard op voorraad houden kunt u speciaal voor u bestelde artikelen niet retourneren of ruilen. Tevens mogen RVG en Steriele producten niet retour worden genomen vanwege wettelijke regelgeving. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen, dient opdrachtgever de schade welke De Vos Endo lijdt te vergoeden. De schade bedraagt 50% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie, tenzij De Vos Endo aantoont dat de schade hoger uitvalt.
2. De aansprakelijkheid van De Vos Endo voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en aantoonbare schade is beperkt tot het bedrag dat eventueel door de aansprakelijkheidsverzekering van De Vos Endo in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of De Vos Endo niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van het door De Vos Endo voor de desbetreffende leverantie en/of de desbetreffende dienst aan de opdrachtgever
gefactureerd bedrag.
3. De Vos Endo is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade of schade als gevolg van omzetverlies, gederfde winst en/of vertraging.
4. Opdrachtgever is te allen tijde zelf, en met uitsluiting van De Vos Endo, verantwoordelijk voor de selectie, de compatibiliteit en het gebruik in zijn of haar onderneming van apparaten, programma’s, websites, databestanden en alle daarmee samenhangende producten en materialen.
5. Indien opdrachtgever aanspraak wenst te maken op vergoeding van schade door De Vos Endo dient opdrachtgever de schade welke voortvloeit uit de aan De Vos Endo toe te rekenen tekortkoming binnen 24 uur na constatering van voornoemde tekortkoming schriftelijk aan De Vos Endo te melden.
6. Opdrachtgever vrijwaart De Vos Endo voor schade en/of claims van derden.

Artikel 11. Overmacht
1. Indien De Vos Endo door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die  verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Vos Endo niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, dan zijn partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Vos Endo geen invloed kan uitoefenen doch waardoor De Vos Endo niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Oorlog(sgevaar), mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen worden daaronder begrepen. Voorts wordt onder overmacht verstaan brand, extreme
weersomstandigheden, overstroming, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten tussen De Vos Endo en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan betreffende de (uitleg van de bepalingen van) de overeenkomst, zowel die van juridische als feitelijke aard zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle.

 

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn op 29 november 2010 gedeponeerd
onder nummer 50918974 van de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede.